سید رضا توکلیان همدان 1316 1392 تورنتو  [ Seyed Reza Tavakkolian 1937 Hamedan - 2014 Toronto ]
سید رضا توکلیان همدان 1316 1392 تورنتو  [ Seyed Reza Tavakkolian 1937 Hamedan - 2014 Toronto ]Toronto Ice Rain - Jan 2014Marina Promenade / Dubai